Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ)

Τα βασικότερα αξιόγραφα που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι η επιταγή και η συναλλαγματική. Επιταγή ονομάζεται το αξιόγραφο με το οποίο ο εκδότης, δίνει εντολή στην τράπεζα να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό στον κομιστή της. Η διαφορά της από τη συναλλαγματική έγκειται κυρίως στο ότι η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο από τράπεζα. Σύμφωνα με τον ν. 5960/1933 περί επιταγής η επιταγή, για να έχει ισχύ, πρέπει να περιέχει:
 • την ονομασία «επιταγή»
 • την απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού
 • το όνομα εκείνου, ο οποίος οφείλει να πληρώσει (πληρωτής)
 • τον τόπο της πληρωμής
 • τη χρονολογία και τον τόπο έκδοσης της επιταγής
 • την υπογραφή του εκδίδοντος την επιταγή (εκδότη)
Μία επιταγή μπορεί να είναι "σε διαταγή", δηλαδή με δικαίωμα του προσώπου που θα πληρωθεί "να τη μεταβιβάσει" με οπισθογράφηση ή "ουχί σε διαταγή" χωρίς δηλαδή σχετικό δικαίωμα. Αν μία επιταγή δεν πληρωθεί λόγω έλλειψης χρημάτων στο λογαριασμό του εντολέα, τότε υπάρχει τόσο αστική όσο και ποινική ευθύνη (διαταγή πληρωμής ή αγωγή και μήνυση). 

Συναλλαγματική

Η συναλλαγματική μπορεί να μεταβιβαστεί και για να δημιουργηθεί η υποχρέωση από την συναλλαγματική δεν αρκεί μόνο η σύνταξη του εγγράφου, άλλα είναι απαραίτητη και η συνδρομή κάποιων άλλων στοιχείων. Τα τυπικά αυτά στοιχεία της συναλλαγματικής είναι οκτώ. Αυτά είναι:
 1. Η ονομασία «συναλλαγματική» πρέπει να υπάρχει πάνω στο έγγραφο.
 2. Απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού- πρέπει η συναλλαγματική να αναγράφει ορισμένο χρηματικό ποσό.
 3. Το όνομα του πληρωτή
 4. Ο χρόνος λήξης της συναλλαγματικής – εν όψει ή σε ρητή ημέρα
 5. Ο τόπος πληρωμής
 6. Το όνομα του λήπτη, δηλαδή εκείνου στον οποίο ή εις διαταγήν του οποίου, θα γίνει η πληρωμή.
 7. Η χρονολογία και ο τόπος εκδόσεως.
 8. Η υπογραφή του εκδότη – πρέπει να είναι ιδιόχειρη και όχι με μηχανικά μέσα.
Αν δεν υπάρχει έστω και ένα από τα παραπάνω επέρχεται ακυρότητα της συναλλαγματικής.

Προθεσμίες για έκδοση διαταγής πληρωμής

Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική, θα πρέπει εντός τριών ετών από την ημερομηνία λήξης της, η συναλλαγματική να έχει εκδοθεί και να έχει επιδοθεί στον υπόχρεο προς πληρωμή. Μετά την τριετία, κάθε απαίτηση από τη συναλλαγματική παραγράφεται.

Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής από επιταγή, θα πρέπει να εκδοθεί και να επιδοθεί εντός 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση ( 8 ημέρες )