Δίκαιο Αλλοδαπών

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει  θέματα τοπικής μετανάστευσης και εκπατρισμού.
Αναλαμβάνουμε
  • Νομική συμβουλευτική σε θέματα Χορήγησης, ανανέωση άδειων παραμονής.
  • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας.
  • Χορήγηση και πολιτικού ασύλου σε προσφυγές.
  • Χορήγηση και ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες.
  • Διαδικασία κατάθεσης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά αποφάσεων απορρίψεως χορήγησης και ανανέωσης άδειων παραμονής
  • Χορήγηση και αδεία διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητων και σε επενδυτές στην Ελλάδα 
  • Διαδικασία εκδίκασης αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης παραμονών αλλοδαπών που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα της χωράς.