Οικογενειακό Δίκαιο

 Διαζύγιο
 
Ένας γάμος, είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός, λύνεται ενώπιον της δικαστικής αρχής με τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Το διαζύγιο μπορεί να είναι είτε συναινετικό είναι με αντιδικία.

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτή του συναινετικού διαζυγίου, ο γάμος λύνεται και το διαζύγιο εκδίδεται κοινής συμφωνίας των συζύγων.

Ειδικότερα: Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτιση της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.
  Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που θα ορίζει ρητά ποιος εκ των δύο γονέων θα έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας (που δεν θα έχει την επιμέλεια) με αυτά, καθώς και το ποσό της διατροφής των τέκνων. Η συμφωνία αυτή ισχύει προσωρινά, ώσπου να εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση.
  Η, κατά τα ανωτέρω, έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό για την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, εφόσον έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συζύγων, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου.

Η διαδικασία αυτή εμφανίζει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαμηλότερο κόστος καθώς και την ευκολότερη και χωρίς εντάσεις λύση ενός γάμου. Από την άλλη, το διαζύγιο με αντιδικία είναι μια διαδικασία λύσης ενός γάμου όταν δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των συζύγων και δεν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία για θέματα διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται ελάχιστη διάρκεια γάμου.

Αναλυτικότερα για το Οικογενειακό Δίκαιο: ΕΔΩ