Εμπορικό Δίκαιο & Νομική Συμβουλή Εταιριών

Από το έτος 2013, το γραφείο μας παρέχει νομική συμβουλή και εκπροσώπηση σε μεγάλες Ανώνυμες Εταιρίες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας αυτές ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων και σε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το νομικό πλαίσιο που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία μιας εταιρίας.

Ενδεικτικότερες περιπτώσεις είναι η δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη εμπορικών οφειλών, εσωτερικά ζητήματα μιας εταιρίας, η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ώστε μία απαίτηση της εταιρίας που κρίνεται ανεπίδεκτη είσπραξης να χαρακτηριστεί επισφαλής για φορολογικούς λόγους κλπ.