Μισθώσεις Ακινήτων

Υπάρχουν δύο βασικά είδη μισθώσεων ακινήτων. Η επαγγελματική μίσθωση που αφορά τη μίσθωση χώρου που πρόκειται να χρησιμεύσει για επαγγελματική έδρα του μισθωτή (γραφείο, κατάστημα κλπ), ενώ η μίσθωση κατοικίας αφορά σε μίσθωση σπιτιού ώστε να διαμένει ο μισθωτής με την οικογένειά του. 
Η επαγγελματική μίσθωση έχει ελάχιστη τριετή διάρκεια, ενώ μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερος χρόνος και σε μία τέτοια περίπτωση, ο χρόνος αυτός δεσμεύει και τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση συμφωνίας για μικρότερο χρονικό διάστημα κάθε πλευρά δεσμεύεται έναντι της άλλης από την ως άνω τριετία. Σε αντίθεση με τις μισθώσεις κατοικίας, στην επαγγελματική μίσθωση εξακολουθεί να ισχύει το τέλος χαρτοσήμου.


Η μίσθωση κατοικίας έχει και αυτή ελάχιστη τριετή διάρκεια και ισχύουν επιγραμματικά τα παρακάτω:

1. Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.

2. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.

3. Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως της 3-ετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

4. Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλα κατά τη μίσθωση.

5. Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

6. Απαγορεύεται η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια.

7. Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του μισθίου.

8. Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.

9. Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

10. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.

11. Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.

12. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

13. Ο ενοικιαστής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.