Νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου

Νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, όσα πρέπει να γνωρίζετε

            Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί τον πιο αναίμακτο τρόπο λύσης του γάμου καθώς η διαδικασία είναι απλούστερη, το κόστος διαζυγίου μικρότερο και ο χρόνος έκδοσης του, πιο σύντομος.Με την επιλογή της συναινετικής οδού αποφεύγεται η αντιδικία και μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα θέματα που ανακύπτουν μετά τη λύση του γάμου, όπως περιουσιακές διαφορές, η καταβολή της διατροφής τέκνου και η ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας μεταξύ των γονέων.

Η νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη εντάσσεται στην προσπάθεια της Πολιτείας για αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης. Με  το άρθρο 22 του  ν. 2509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα ,οι οποίες ρύθμιζαν ειδικά το ζήτημα του συναινετικού διαζυγίου. Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου η αρμοδιότητα για τη λύση των γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Μέχρι να καταχωρισθεί η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, ο γάμος θεωρείται ισχυρός.

Έξι βήματα για τη συναινετική λύση του γάμου με βάση τις τροποποιημένες διατάξεις 1438 και 1441 ΑΚ:

Βήμα 1ο : Έγγραφη συμφωνία συζύγων ενώπιον πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς. Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα με την ίδια συμφωνία ορίζονται τα σχετικά με την επιμέλεια ,επικοινωνία και διατροφή . Κατά τη νέα διαδικασία παραμένει υποχρεωτική η εκπροσώπηση των συζύγων από τους δικηγόρους τους.

Βήμα 2ο : Υπογραφή συμφωνίας .Η παραπάνω συμφωνία υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μόνο από τους τελευταίους(εάν δώσουν ειδικό πληρεξούσιο). Η πληρεξουσιότητα απαιτείται να έχει γίνει μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

Βήμα 3ο : Υποβολή της συμφωνίας για τη λύση του γάμου  και της συμφωνίας για τη επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των τέκνων στο συμβολαιογράφο. Η παραπάνω έγγραφη συμφωνία υποβάλλεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους με τα ειδικά πληρεξούσια στο συμβολαιογράφο.

Βήμα 4ο : Μετά το πέρας δέκα(10) ημερών από την υποβολή των συμφωνιών στο συμβολαιογράφο, ο τελευταίος καταρτίζει συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου. Κατά το νόμο η συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 μέρες από την έγγραφη συμφωνία. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται εκ του πνεύματος του οικογενειακού δικαίου και παρέχει ένα εύλογο διάστημα στους συζύγους προς αποφυγή επιπόλαιων επιλογών. Το παραπάνω διάστημα αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Βήμα 5ο :Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους (πληρεξουσιότητα τον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της πράξης)

Βήμα 6ο : Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου συμβολαιογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο που έχει καταχωρηθεί η σύσταση του γάμου

*Στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο απαιτείται ένα ακόμη βήμα. Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 καθίσταται υποχρεωτική η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου.  Η τελευταία παραγγέλλεται  από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Στη συνέχεια η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος.

Επιμέλεια: Βάσω Αραμπατζή, α. δικηγόρος